Dwaalleer en misleiding

 

119 ministries maakt deel uit van de zogenoemde Hebreeuwse wortels beweging. Dit is geen organisatie maar, net als bijvoorbeeld de oecumenische beweging of het voorspoed evangelie, een leer die mensen wegtrekt van de Bijbelse waarheid. Het gaat in dit artikel niet specifiek om 119 ministries, maar om de beweging op zich, waarin 119 ministries een hele grote rol speelt. Het gaat er ook niet om of 119 ministries bewust of onbewust een andere leer verkondigen, maar om te waarschuwen tegen de leer van de Hebreeuwse wortels. Deze leer houdt in dat christenen zich moeten houden aan de wet, o.a. door het houden van de sabbat, de Joodse feesten, en geen varkensvlees mogen eten het gebruik van de Hebreeuwse namen voor de Here Jezus e.d.

RisicofactorenSekte

 

De kans op misstanden neemt toe naarmate onderstaande aspecten zich voordoen.


Manipulatie
Het zou kunnen dat in een sekte gevaarlijke, schadelijke en/of strafbare feiten plaatsvinden, doordat sekteleiders hun slachtoffers manipuleren. Als dat zo is kunnen slachtoffers een opvallende persoonsverandering ondergaan en fysieke, emotionele of financiële schade oplopen.

 

De leider heeft de enige juiste visie
De leden van de sekte geloven of moeten erin geloven dat de visie van de leider de enige juiste visie is. Sekteleden nemen een uiterst negatief kritische houding aan ten opzichte van andere visies. Daarentegen zijn ze over de visie van de sekte helemaal niet kritisch.

 

Beïnloedingstechnieken
De sekte maakt gebruik van beïnvloedingstechnieken. Hiermee beoogt de sekte de leden aan de groep te binden. Voorbeelden hier van zijn:
- het aanwakkeren van schuldgevoelens
- het dreigen met buitensluiten
- leden sociaal en emotioneel afhankelijk maken van de sekte

 

Soaken

John en Carol Arnott, hebben in 2005 een nieuwe beweging gelanceerd: The Soaking Prayer Centre. Over de hele wereld zijn honderden Soaking Prayer Centra in meer dan 70 landen. Elk Soaking Prayer Centrum, dat ergens geopend wordt, dient te zijn voorzien van een officieel certificaat vanuit Toronto. Om zo'n certificaat te verkrijgen zijn er speciale SPC- trainingscursussen van een lang weekend of een week in Toronto opgezet. Ook kan men een speciale Soaking Kit bestellen bestaande uit studiemateriaal en twee dvd's met betrekking tot dit onderwerp.

Soaken komt van het Engelse 'soaking' en betekent: doordrenkt worden. Het komt er op neer dat we ons als een spons mogen laten vollopen met de helende energie van de Heilige Geest. Soaken is onderdeel van het contemplatieve bidden. Zoals het contemplatieve gebed en het Lectio Divina gericht zijn op de stilte, zo is dit ook met soaken, in de stilte God ervaren.

 

Soaken is een tijd van rusten onder zachte aanbiddingsmuziek. De nadruk ligt op rusten. Het is dus geen tijd van strijd en gebed. Zachte en intieme aanbiddingsmuziek zal je helpen je ziel tot rust te brengen en je dichter bij God te brengen. Het duurt vaak een minuut of 15 voordat je je gedachten een beetje tot rust hebt laten komen. Hoe vaker je soakt, hoe sneller je Gods tegenwoordigheid kunt ervaren. De heilige Geest kan ook met golven komen. Laat de heilige Geest je dieper in de Christus (in de zalving) brengen.” Aldus The Soaking Prayer Centre.

De Emerging Church is een beweging en geen strakke organisatie. Deze beweging is ontstaan in de jaren negentig maar in het begin van de 21e eeuw kwam deze pas echt op. De aanhangers van deze leer zijn het evangelische tijdperk voorbij. In Nederland wordt deze beweging dan ook wel de opkomende kerk genoemd.

De Emerging Church is een beweging die verder gaat als de huidige traditionele leer van het evangelie. Het is een beweging die sterk leunt op de nieuwe spiritualiteit, de contemplatieve beweging. Hierbij moet men denken aan soaken, lectio divina en contemplatief gebed.

De leer vanuit de Emerging Beweging is postmodern. Hiermee wil men aangeven dat er een nieuw verstaan nodig is van het christelijk geloof. Het christelijk geloof moet vernieuwd worden. De manier van gemeente zijn zoals beschreven staat in de Bijbel past volgens hen niet meer bij onze huidige tijd. Ook de vormen van evangelisatie zouden moeten worden vernieuwd naar de maatstaf van de huidige tijd.

Op vier golven naar kundalini 

De charismatische beweging, met aan haar verwante stromingen, is een wereldwijde stroming die snel groeit. Zij wordt gerekend tot het protestantisme en bestaat voor het merendeel uit jongeren en jonge volwassenen. Dit is ook in belangrijke mate de doelgroep van deze evangelische christenen. In Nederland is de beweging ook groeiende. Prachtig, zou je denken, want je hoort vaak dat ‘de jongeren’ niet meer geïnteresseerd zouden zijn in de Here God, de Here Jezus en de Heilige Geest, laat staan in de Bijbel. Maar uiteindelijk baart dit toch grote zorgen wanneer je de beweging en de daaruit voortgekomen religieuze organisaties onder de loep neemt. De (neo-)charismatische leer blijkt namelijk op verscheidene punten af te wijken van de traditionele christelijke leer.

Deze samenvatting hoopt een helder beeld te geven van wat de charismatische beweging nu inhoudt: haar oorsprong, haar geschiedenis, haar uitgangspunten, haar leringen en theologie, haar ontwikkeling, haar (verwante) stromingen, haar praktijken, haar extremiteiten. Het laatste hoofdstuk van deze samenvatting bevat diverse kritiek op verschillende vlakken van de charismatische theologie, gedachtegoed en praktijken. Dit omvat meer pagina’s dan de daadwerkelijke samenvatting zelf! Dit geeft wel aan dat de charismatische beweging onderhevig is aan zeer veel kritiek.

 

De grondlegger van de huidige Word of Faith beweging is Phineas P. Quimby (1802-1866). Hij is de grondlegger van de zogenaamde Nieuwe Gedachte Beweging (New Tought Movement). Hij studeerde hypnose en parapsychologie. Quimby was een paranormaal genezer.

Hij wilde naast bestaande natuurwetenschap van de zichtbare werkelijkheid een soort tweede wetenschap ontwikkelen van een geestelijke wetenschap. Deze wetenschap leerde dat men positief moet denken en belijden. Zo kan men zijn eigen positieve gezondheid en voorspoed scheppen. Dit is de grondslag van de huidige Word of Faith beweging.

E.W. Kenyon wordt beschouwd als de grootvader van de huidige Word of Faith. Hij had banden met veel New Age en New Tought groeperingen. Eén van de doctrines die hij binnen heeft gebracht is dat God de aarde niet door Zijn woord creëerde, maar door woorden van geloof te spreken. Ook zou volgens hem Jezus niet alleen fysiek maar ook geestelijk dood zijn gegaan en gemarteld zijn in de hel.

Na Kenyon heeft William Branham het stokje overgenomen. Van hem is de leer afkomstig dat de Drie-eenheid een leugen van de duivel is.

De laatste persoon die de leer van de Word of Faith heeft doorgegeven is Kenneth Hagin. Hij wordt de vader genoemd van de huidige beweging. Hij beweerde meerdere malen directe openbaringen van de Here Jezus te hebben ontvangen. De huidige Word of Faith predikers zoals Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer en al de anderen zijn dan ook de geestelijke kinderen die hij heeft voortgebracht.

Was er bij de start van deze leer door Quimby nog een stukje orthodoxe leer te bespeuren, de huidige predikers hebben dit totaal losgelaten en zijn enorm afgeweken van de Bijbelse waarheid. Hieronder een aantal leerstellingen van de Word of Faith leer op een rij:

Bidden voor elkaar

Meer schokkende informatie op : IHOP’S SCARY “PRESENCE” DOCTRINE

 

IHOP en 24-7 gebedsbeweging hebben tot doelstelling om 24 uur per dag en 7 dagen per week continu te bidden. Deze beweging begon heel klein maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die overal, door middel van gebedsruimten in gemeentes, ruimte biedt om dag en nacht te bidden. In de gebedsruimten kunt u bidden, stil zijn, zingen, muziek maken of op een andere manier aanbidden. Dit kan allen of door u te voegen bij mensen die er al zijn. De gebedssamenkomsten zijn gebaseerd op Openbaring 5:8. De zogenaamde harp en bowl aanbidding.

De 24-7 gebedsbeweging is een internationale en interkerkelijke organisatie die in 1999 is ontstaan in Groot Brittannië. Oprichter is Pete Greig, voorganger van een kerk in Chichester in Engeland. Hij is ervan overtuigd dat het hebben van speciale gebedsruimtes waar men continu kan bidden een meerwaarde biedt en meer effect heeft dan gewoon bidden. Ongeveer gelijktijdig is in Kansas City IHOP ontstaan. Deze organisatie heeft dezelfde basis en is waarschijnlijk de grootste en bekendste organisatie binnen de 24-7 gebedsbeweging. Wereldwijd gaan er enorme aantallen mensen naar Amerika toe om hier voor een bepaalde tijd onderwijs te ontvangen betreffende het 24-7gebed. Doel van de 24-7 beweging is verzoening gebaseerd op de twee geboden die de Here Jezus gaf in Marcus 12:30-31. Of zoals de 24-7 beweging zichzelf definieert: De 24-7 gebedsbeweging bestaat om de wereld te verzoenen met God door de Here Jezus. We veranderen de wereld door de kerk te mobiliseren in gebed, missie en rechtvaardigheid.(1)

De visie (1) die gegeven wordt heeft op het oog een richtlijn die gebaseerd is op de Bijbel. Door echter de gehele visie van de 24-7 gebedsbeweging te lezen komt er toch een ander beeld naar boven. Deze gebedsbeweging is oecumenisch van karakter en de leer van de Bijbelse afscheiding wordt niet gevolgd.

 De contemplatieve beweging

Contemplatie is een ander woord voor beschouwing. Templatie stamt af van het Griekse woord templus dat letterlijk "het scheiden van iets uit zijn omgeving" betekent. Bij contemplatie probeert men zich meer ontvankelijk op te stellen en te verblijven bij het “voorwerp van contemplatie” om zich hierdoor te laten doordringen. In de christelijke wereld is dit dan bijvoorbeeld God of Jezus.

De contemplatieve beweging die we zien opkomen is ontstaan bij de katholieken. Omdat er Katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in Oosterse godsdiensten te zoeken, riep men de katholieken op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om meer kennis te krijgen van andere godsdiensten en hun tradities. Men wilde de Katholieken helpen om deze tradities te laten beleven in hun eigen geloof.

Exorcisme

Exorcisme of duiveluitdrijving is terug van bijna weggeweest. Op tal van plaatsen heeft de Rooms-katholieke kerk de afgelopen tijd weer priester-exorcisten aangesteld. Volgens rituelen die teruggaan tot de tweede eeuw na Christus moeten zij mensen bevrijden van de macht van demonen. De kerk doet dat onder andere op basis van de woorden van Jezus uit Lucas 10 vers 19: ‘Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen’. Gelovige priesters worden dus beschermd bij deze delicate klussen. Voor de Romeinse correspondent van de Britse krant The Telegraph was de opleving van dit oude gebruik reden om er vorige maand een artikel over te schrijven.

 

Lees verder