Dwaalleer en misleiding

Op vier golven naar kundalini 

De charismatische beweging, met aan haar verwante stromingen, is een wereldwijde stroming die snel groeit. Zij wordt gerekend tot het protestantisme en bestaat voor het merendeel uit jongeren en jonge volwassenen. Dit is ook in belangrijke mate de doelgroep van deze evangelische christenen. In Nederland is de beweging ook groeiende. Prachtig, zou je denken, want je hoort vaak dat ‘de jongeren’ niet meer geïnteresseerd zouden zijn in de Here God, de Here Jezus en de Heilige Geest, laat staan in de Bijbel. Maar uiteindelijk baart dit toch grote zorgen wanneer je de beweging en de daaruit voortgekomen religieuze organisaties onder de loep neemt. De (neo-)charismatische leer blijkt namelijk op verscheidene punten af te wijken van de traditionele christelijke leer.

Deze samenvatting hoopt een helder beeld te geven van wat de charismatische beweging nu inhoudt: haar oorsprong, haar geschiedenis, haar uitgangspunten, haar leringen en theologie, haar ontwikkeling, haar (verwante) stromingen, haar praktijken, haar extremiteiten. Het laatste hoofdstuk van deze samenvatting bevat diverse kritiek op verschillende vlakken van de charismatische theologie, gedachtegoed en praktijken. Dit omvat meer pagina’s dan de daadwerkelijke samenvatting zelf! Dit geeft wel aan dat de charismatische beweging onderhevig is aan zeer veel kritiek.

 

 

Inhoud artikel:

Inleiding
 
Hoofdstuk 1: De Heilige Geest en de Geestesgaven
1.1.              De Heilige Geest
1.2.              De charismatische gaven of Geestesgaven

Hoofdstuk 2: De eerste golf: het ontstaan van de Pinksterbeweging
2.1.              Begin Pinkstergemeente
Tongentaal

Hoofdstuk 3: Latter Rain
3.1.              Geschiedenis Latter Rain (na de Tweede Wereldoorlog)
3.2.              Uitwerking uitgangspunten Latter Rain leer

Hoofdstuk 4: De tweede golf: het ontstaan van de charismatische beweging
4.1.              Kenmerken charismatische beweging
4.2.              Startpunt charismatische beweging

Hoofdstuk 5: De derde golf: verandering theologie: de neo-charismaten; krachtevangelisatie door ‘wonderen en tekenen’, de Nieuwe Apostolische Reformatie  
Wonderen en tekenen
De Nieuwe Apostolische Reformatie
Kingdom Now
Geestelijke oorlogsvoering

Hoofdstuk 6: De vierde golf: de Toronto Blessing en de Word of Faith beweging      
Toronto Blessing
Bijzondere manifestaties
Word of Faith beweging

Hoofdstuk 7: Word of Faith  
7.1.             Geschiedenis Word of Faith
Kundalini bewegingen
7.2.             Uitgangspunten Word of Faith leer
7.3.             Critici met betrekking tot de Word of Faith leer

Hoofdstuk 8: Opwekkingen  
Lakeland Revival

Hoofdstuk 9: Charismatische invloed in Nederland  
TRIN
Global Mission School Europe
Bijbel- en discipelschapscholen
9.1.             Namen binnen de charismatische beweging in Nederland

Korte samenvatting hoofdpunten hoofdstuk 1 tot en met 9

Hoofdstuk 10: Kritiek op de charismatische beweging  
Algemene kritiek: geen toetsing aan de Schrift, de ervaring staat voorop
10.1.            Kritiek met betrekking tot de Heilige Geest
10.2.            Dit gedeelte (10.2. tot en met 10.2.2.) is in bewerking
10.2.            Kritiek op de charismatische uitleg van Joël 2: 28-29 en Marcus 16: 17-18
De drie evangeliën
10.2.1.         Kritiek op de Latter Rain uitleg van Joël 2: 28-29
10.2.2.         Kritiek op hedendaagse krachtevangelisatie n.a.v. Marcus 16: 17-18

10.3.            Kritiek op de contemplatieve technieken
10.4.            Kritiek op de charismatische leer (in navolging van de Latter Rain)
de ‘doop’ en de tongentaal
Genezingen
Nieuwe apostelen en profeten, profetieën en bijzondere openbaringen?
Handoplegging
Kingdom Now
Geestelijke oorlogsvoering
Bevrijdingspastoraat
Aanbidding en lofprijzing
Vasten en bidden (geen kritiek)
10.5.            Kritiek op de ervaringen en manifestaties ‘in de geest’
10.5.1.        Trance en religieuze ervaringen in de opwekkingen van de achttiende eeuw
10.6.            Kritiek op de Toronto Blessing (artikel)
10.7.            Hypnose- en manipulerende technieken binnen de charismatische beweging
Uiteindelijke conclusie
10.8.            Kritiek op de Word of Faith leer
Ander evangelie

Bijlage 1: Gebedsgenezing (artikel)    
Bijlage 2: Hoe kan dit bedrog zijn?  

 Naar bovenstaand artikel

Heel veel stof om te lezen en om over na te denken. 
(Red.)