Info

Welkom op Christelijke Site.


De website voor christenen uit alle kerken en groepen in Nederland en Vlaanderen.
 

 

Doel van deze site is:

 
•  Het toerusten en het geestelijk weerbaar maken van christenen.

•  Samenwerking en begrip bevorderen tussen christelijke groepen en kerken.

•  Informeren over nieuws en activiteiten van christelijke groepen en organisaties.

•  Het onder de aandacht brengen van de beste artikelen van christelijke sites.

 

 

Geloofsverklaring

 

Christelijke Site verbindt zich niet aan de geloofsverklaring van één specifieke kerk. Wij houden vast aan de primaire geloofswaarheden, zoals geformuleerd in de traditionele geloofsbelijdenissen, die gangbaar zijn in de Bijbelgetrouwe kerken en die verwoord worden in de volgende geloofspunten:

Wij geloven in de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven in de soevereiniteit van God in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding.

Wij geloven in de goddelijke inspiratie van geheel de Heilige Schrift (de 39 boeken van het Oude Testament en de 27 boeken van het Nieuwe Testament) en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Wij geloven dat de Bijbel spreekt met absoluut gezag, ook waar hij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.

Wij geloven in de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.

Wij geloven dat alleen Christus waarlijk God en mens is; dat Hij de enige middelaar is tussen God en mensen; dat er geen redding is door een ander evangelie, persoon of proces; dat de zondaar verlost wordt door het vergoten bloed van Jezus Christus, en uit genade gerechtvaardigd wordt, niet door werken, maar door geloof in Hem. Wij geloven in de maagdelijke geboorte van Christus, Zijn zondeloos leven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en Zijn persoonlijke wederkomst met macht en heerlijkheid.

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degene die verloren gaan, tot het eeuwige oordeel.

Wij geloven in het werk van God de Heilige Geest, die het denken verlicht, de wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont. De gelovige is verantwoordelijk om in de kracht van de Heilige Geest een heilig leven te leiden en te getuigen van en te werken voor de Here Jezus Christus. De soevereiniteit van God sluit deze verantwoordelijkheid niet uit.

Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus. Christus is het Hoofd van de Gemeente. De gelovigen zijn krachtens Zijn bevel geroepen om God in de wereld te eren en te dienen, Zijn waarheid te verkondigen en te verdedigen, Zijn karakter ten toon te spreiden, en de realiteit van Zijn koninkrijk door middel van de persoonlijke levensstijl, altijd en overal, te demonstreren.

 

 

Disclaimer

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden, feeds en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Feeds van andere sites zijn ter informatie en overdenking. De berichten geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de beheerder van deze site weer. Gebruik uw onderscheidingsvermogen om te bepalen in hoeverre u waarde hecht aan deze berichten.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Voor zover wij kunnen beoordelen zijn alle gebruikte teksten en afbeeldingen vrij van auteursrechten. Mocht U menen dat op een bepaalde afbeelding of tekst auteursrechten berust: laat het ons weten. We zullen dan zo snel mogelijk betreffende afbeelding / tekst van de website verwijderen.

Als onafhankelijke site behouden wij het recht om de inhoud van deze site te verwijderen, aan te passen of aan te vullen op ieder moment zonder voorafgaande melding.

De website heeft geen commercieel oogmerk, bevat geen advertenties en wordt niet gesponsored.

Deze site is niet gelieerd aan welke kerk, groep of leerstelling dan ook.

Alle informatie die u ons verstrekt via ons e-mail adres wordt vertrouwelijk behandeld, conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

 

Privacyverklaring

28-06-2018

 

Met uw persoonsgegevens ga ik uiterst zorgvuldig om. U kunt hier meer over lezen in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Beheerder: Ko de Vrieze

Contact mogelijk via het contactformulier.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als dat noodzakelijk is voor een specifiek doel. Er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden uw persoonsgegevens tot één jaar na een evenement bewaard, tenzij de verwachting is dat u in het kader van uw functie vaker vaker contact nodig is. In het laatste geval worden uw persoonsgegevens bewaard totdat zij voor dit doel niet meer relevant zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Christelijke website gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Dit kan wel het geval zijn u klikt op een artikel van een andere website. Voor onze (nieuws)berichten maken we gebruik van RSS feeds van andere websites, van Twitter en van Google.

 

Uw rechten

Als persoonsgegevens van u zijn verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt verzoeken om kennisneming van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt, maar ook verbetering, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bij mij aanvragen. Als u vragen heeft, u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

 

Wijziging in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen.

 


 

Bijna alle foto's op deze site, tenzij anders vermeld, zijn gratis ter beschikking gesteld door:

www.creationswap.com