Nieuwe spiritualiteit

 Door drs. Martie Dieperink

SterrenhemelZoals we hebben gezien zijn de geesten waarmee New Agers communiceren waarzeggende geesten die allerhande informatie kunnen doorgeven. Ze kunnen informatie doorgeven over het verleden, maar kunnen ook de toekomst voorspellen. En een mens is van nature nieuwsgierig naar de toekomst. Behalve channeling zijn er diverse hulpmiddelen die men raadpleegt om meer over de toekomst aan de weet te komen: glaasje draaien, tarotkaarten, handlezen, het Chinese orakelboek I Tsing en astrologie. Omdat het raadplegen van horoscopen het vaakst voorkomt, willen we daar speciaal onze aandacht op richten. In hoeverre is er bij astrologie ook sprake van occulte waarzeggende geesten? Maar eerst iets over profetie en toekomstvoorspelling in het algemeen.

 

Profetie in de Bijbel

We kunnen wel iets weten over onze toekomst. We weten allen zeker dat we eens zullen sterven. Maar we weten niet precies wanneer. Het meeste heeft God voor ons verborgen gehouden en dat is maar goed ook.

Toch kan God via zijn profeten iets van de toekomst openbaren. Maar dan heeft het ook duidelijk een zin. Zo lezen we in Genesis dat de farao van Egypte twee dromen had: een over zeven vette en zeven magere koeien en een ander over zeven mooie, rijpe aren en zeven dunne aren (Gen. 41:1-7). Jozef, de zoon van aartsvader Jacob, die in Egypte in een gevangenis terecht was gekomen, kon deze dromen uitleggen. Het waren voorspellende dromen over zeven vette en zeven magere jaren. Omdat zo duidelijk was dat er hongersnood zou komen, konden er voorzorgsmaatregelen genomen worden, zodat er ook in de magere jaren voldoende graan was.

God kan ook van tevoren aankondigen dat er een ramp op komst is. Zo liet Hij de profeet Jona weten dat Hij van plan was om de stad Nineve te verwoesten. Maar dat doet Hij om de mens een kans te geven om zich te bekeren. Toen het volk van Nineve zich bekeerde, ging de ramp niet door.

De apostel Johannes kreeg op Patmos openbaringen over de eindtijd. Waarom werden hem al die rampen en de strijd tussen Christus en de antichrist geopenbaard? Ik denk omdat we zo kunnen begrijpen wat er in deze wereld gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld de krijgsplannen van de Kalachakra Tantra in de eindtijd een plaats geven. Dan weten we ook dat God alles in zijn hand heeft en zijn we getroost dat de overwinning over het kwaad zeker is.

God gaf Jozef ook een persoonlijke profetie via een droom. Hij droomde dat de schoven van zijn broers zich neerbogen voor zijn schoof (Gen. 37:5-8). Waarom zou Jozef deze droom hebben gehad? Ik denk dat God hem een bemoediging heeft willen geven met het oog op zijn gevangenistijd in Egypte. Dan kon hij aan zijn droom terugdenken en hoop houden dat het goed zou aflopen. Hij wist dat God een plan met zijn leven had.

 

Waarzeggende geesten

Als we dan naar de voorspellingen van waarzeggende geesten kijken, komen we in een ander geestelijk klimaat. De voorspellingen betreffen vaak – het hoeft natuurlijk niet altijd - rampen en de dood. Toen ik nog op school zat, ontmoette ik een Griek die me de hand las. Hij voorspelde me dat er iets ergs zou gebeuren voordat ik stierf. Als er een negatieve voorspelling wordt gedaan, is die niet voorwaardelijk, maar het is eenvoudigweg: je zult dan en dan sterven, of: je zult over een paar jaar een ongeluk krijgen. Een meisje dat aan glaasje draaien meedeed, kreeg te horen dat ze op haar 32ste zou overlijden! Dit is het werk van een valse waarzeggende geest.

Aan de andere kant kunnen valse waarzeggende geesten hele mooie beloften doen. Denk maar aan de geest Ezechiël die Janny Post beloofde dat zij een paradijs op aarde kan maken. Maar valse geesten maken niet waar wat ze beloven.

Er zijn ook waarzeggende geesten die je de lotto of de sporttoto laten winnen. Maria Duval, die in een krant de grootste helderziende ter wereld wordt genoemd, heeft een talisman aangeboden die je volgens haar zeggen geluk en voorspoed geeft en je de lotto laat winnen. De goeroe in India, Mira Alfassa, vertelde dat het om entiteiten gaat die een spelletje met je spelen. Eerst laten ze je veel geld winnen, maar op een bepaald moment komt er een keer en dan verlies je weer alles.

 

Sterren in de Bijbel

De astrologie, die let op de stand der sterren, d.w.z. van zon, maan en planeten, is een hele oude manier om de toekomst te voorspellen, die al in bijbelse tijd bekend was.

Op zichzelf hoeft het niet verkeerd te zijn om op de sterren te letten. Reeds Bileam profeteerde over een bijzonder ster uit Jakob (Num. 24:16). De wijzen uit het Oosten zagen aan een ster dat de verlosser was geboren. In het boek Job lezen we dat God de sterrenbeelden heeft geschapen.

“Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen?” (Job 38:32, NBG).

De grote vraag is welke betekenis God aan de sterrenbeelden heeft gegeven. Is het Gods bedoeling geweest om ons leven door de sterren te laten bepalen? Wat de Bijbel in ieder geval verbiedt, is het raadplegen van sterrenwichelaars om meer over onze toekomst te weten. De profeet Jesaja waarschuwt:

“Velen gaven u raad, tot u er moe van werd. Laten zij u dan redden, zij die de hemel in kaart brengen, de sterren waarnemen en van maand tot maand uw toekomst voorspellen.

Maar zij zijn als stoppels, het vuur zal hen verbranden, uit de vlammen weten zij zich niet te redden.

Het is dan ook geen vuur om bij te gaan zitten, geen vuur om je aan te warmen” (Jes. 47:13v.).

Het verbod geldt dus het buiten God om voorspellen van de toekomst.

 

De filosofie van astrologie

Wat te denken van de filosofie achter de astrologie? De astrologie wordt niet alleen voor het voorspellen van de toekomst gebruikt, maar ook om op grond van een geboortehoroscoop een beter inzicht in het karakter van de mens en zijn mogelijkheden te krijgen. Elizabeth Teissier, die een van de bekendste astrologen in Europa is, duidt de astrologie als volgt aan:

“Het is een systeem van universele onderlinge samenhang, als de wetenschap van de invloed van het zonnestelsel op aardmagnetisch, psychologisch, fysiologisch en sociaal gebied, op de mens en alles wat hier beneden bestaat.” [77]

Het is heel goed mogelijk dat er bepaalde kosmische verbanden bestaan. God heeft wetmatigheden in de schepping gelegd. Dat wil echter nog niet zeggen dat het aanbevelenswaardig is zich intens met astrologie te gaan bezighouden. Uit astrologieboeken blijkt dat het niet zomaar om een neutrale wetenschap gaat. Elizabeth Teissier geeft te kennen dat er voor een goede beoefening van astrologie ook een flinke dosis intuïtie nodig is, d.w.z. paranormale gevoeligheid.

Volgens astrologe Karen Hamaker-Zondag heeft astrologie in zichzelf niets van een religie, en zelfs niet van een levensbeschouwing [78], maar zij spreekt dit echter zelf tegen door te zeggen:

“Als de astrologie al in iets wil laten geloven, dan is het in de oude alchemistenspreuk: ‘Zo boven – zo beneden’.” [79]

De grondgedachte waarvan de astrologen uitgaan, evenals in de alchemie en in New Age filosofie, is dat alles één is: God, mens en de natuur. De mens wordt beschouwd als een microkosmos, een kleine wereld die een afspiegeling is van de grote wereld, de macrokosmos. Deze macrokosmos, zo zegt men, wordt in stand gehouden door een oerkracht of oerenergie. God is een kracht en de mens is een stukje van God. Op een Ankh Hermes symposium heeft Karen Hamaker een paar geleide meditaties gehouden waaruit blijkt dat zij inderdaad een New Ager in haar denken is. We lezen in Prana:

“Ik vind” zo zegt ze tijdens de meditatie, “ de kracht om open te staan voor het goddelijke in mij… Het licht leidt je naar je innerlijke stem en je innerlijke genezer.

Het licht is de Christus in je, een liefde die je draagt en steunt, waar je ook gaat.” [80]

Ook Teissier zit diep vastgeklonken in het New Age denken, zo blijkt uit haar boek. Ze schrijft bijvoorbeeld:

 “Al het aardse vloeit voort uit een en dezelfde energie, de kosmische energie.” [81]

Als we ons in deze wereld begeven, komen we onder een geestelijke invloed. Zij bekent dat astrologie “ons bindt aan de kosmos.”[82] We raken gebonden aan de wereldgeesten. Dit kan kwalijke gevolgen hebben. Een jongeman die zich intens met astrologie ging bezighouden, werd zwaar depressief. Toen ik de genoemde boeken doorlas, ervoer ik ook duisternis.

Als christen laten we ons niet door de wereldgeesten leiden, maar door de Heilige Geest. We zijn een nieuwe vrijheid binnengetreden. Paulus schrijft:

 “Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God” (Rom. 8:14).

Vroeger vertelde mij een psycholoog die aan astrologie deed, het frappante feit dat, als mensen een bekering meemaken en christen worden, de horoscoop niet meer uitkomt! 

 

Voorspellende horoscopen

Horoscopen zijn tegenwoordig in tijdschriften te raadplegen en op de startpagina van Internet kan je ook op ‘uw horoscoop’ klikken. Kan het kwaad dit te doen?

Volgens Karen Hamaker is er bij dergelijke horoscopen vaak sprake van humbug.

“Iemand die bij een grote krant werkte, vertelde me eens dat er op zijn krant om gevochten werd wie de astrologische rubriek nu weer uit zijn duim mocht zuigen. En was er weinig tijd voor, dan namen ze eenvoudig rubrieken van zo’n vijf jaar geleden en schoven dan alle tekens van de dierenriem wat op.” [83]

Maar serieuze voorspellingen zijn er ook. Ook in dat geval waarschuwt Karen Hamaker voor een gevaar dat op de loer ligt.

“Maar stel dat een astroloog zou voorspellen: ‘Over twee jaar gaat Saturnus het tiende huis binnen en dan zul je zeer waarschijnlijk ontslagen worden of anders op je werk in grote moeilijkheden komen.’ Wat doe je in zo’n geval? Tot mijn grote verdriet heb ik vaak gezien dat mensen naar zo’n voorspelling toe te gaan leven en haar in feite zelf waarmaken. Door zo’n uitspraak gaan mensen al gauw denken: ‘Als ik dan toch niet word gewaardeerd en bovendien nog in de moeilijkheden raak, dan ga ik de komende twee jaar mijn goeie tijd energie niet verspillen aan werk dat misschien toch een verloren zaak is! Dus je bepaalt je op je werk tot het hoogst noodzakelijke en doet verder geen moeite meer om je in positieve zin te onderscheiden van anderen… Als dan Saturnus door je tiende huis gaat lopen, heb je inderdaad een gerede kans om uit de boot te vallen.” [84]

Het is een feit dat voorspellingen kunnen uitkomen. Ik zie daarvoor nog een andere mogelijke verklaring, namelijk dat je onder invloed komt van demonische machten, als je horoscopen gaat raadplegen. Je geeft deze waarzeggende geesten de macht om op je leven invloed uit te oefenen. En dan kan gebeuren wat ze voorspellen.

Een beroemd voorbeeld hoe gevaarlijk het is waarzeggers te raadplegen is Pim Fortuyn. In het Algemeen Dagblad stond het volgende verhaal:

Een waarzegster op de kermis in Best heeft Pim Fortuyn twee jaar geleden voorspeld dat hij ‘gruwelijk’ aan zijn einde zou komen. Dat zegt Henk Krol, hoofdredacteur van de GayKrant, met wie Fortuyn de kermis heeft bezocht.

“Hij kwam die avond met enkele anderen bij ons thuis eten. Het was een geanimeerd diner. Pim hield van discussiëren, dus als je een muur net rood had geverfd, wilde hij graag beweren dat het toch een andere kleur was, en na de maaltijd stelde hij tot onze verrassing voor om nog even over de kermis te lopen”, herinnert Krol zich.

“We kwamen daar langs zo’n onbenullig caravannetje waarin een waarzegster zat. Daar wilde hij naar binnen. Ook dat hadden we niet verwacht van zo’n rationele man als Pim was. Maar hij deed het en kwam er na enige tijd heel bleek uit en heeft nooit willen zeggen wat hij te horen had gekregen.” Fortuyn bewaarde het stilzwijgen. Het werd zelfs een running gag.

Krol: “Iedere keer dat ik hem zag vroeg ik wat de waarzegster hem had verteld. Tot twee weken geleden voor een interview in de GayKrant. Toen hadden we het over bedreigingen aan zijn adres en hij begon er zelf over. Hij vertelde dat zij had gezegd dat hij wel eens op een gruwelijke manier aan zijn einde zou kunnen komen. Als je dat hoort, sta je toch even met je ogen te knipperen. En dan gebeurt later ook nog wat je niet voor mogelijk hebt gehouden” (AD, 8.5.02).

Als je echter naar een waarzegger toegaat en je hecht geloof aan de toekomstvoorspelling, kom je, zo willen we nog een keer met nadruk zeggen, onder de invloed van die waarzeggende geest en dan kan inderdaad gebeuren wat voorspeld is. Pim Fortuyn heeft helaas niet geweten dat zo’n vloek in de naam van Jezus Christus verbroken kan worden. Mochten er lezers zijn die onder de last van een negatieve voorspelling leven, dan mogen ze weten dat deze vloek in de naam van Jezus verbroken kan worden.

De vraag is of het kwaad kan een horoscoop in een tijdschrift te raadplegen, zomaar om eens te kijken wat er staat, uit nieuwsgierigheid. Ik geloof dat het geen onschuldige zaak is, net zo goed als glaasje draaien geen onschuldig spelletje is, en dat we dit beter kunnen laten. Als we gaan lezen, begint er al een beïnvloeding. God wil niet dat we horoscopen en sterrenwichelaars raadplegen, maar dat we bij Hem te rade gaan. Zo nodig, zal de Heilige Geest ons de toekomst voorzeggen. De toekomst die God geeft, is een hoopvolle toekomst!

 

[77]  Elizabeth Teissier. Astrologie, wetenschap van de XXIste eeuw, Den Haag: BZZTôH, 1996, p. 21.

[78]  Drs. Karen Hamaker-Zondag. Astrologie in het dagelijks leven, Amsterdam: Schors, 1996, p. 175.

[79]  Id., p. 31.

[80] Prana nr 128, p. 43,45.

[81] Astrologie, wetenschap van de XXIste eeuw, p. 22.

[82]  Id., p. 21.

[83]  Astrologie in het dagelijks leven, p. 61.

[84]  Id., p. 83.

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink