Nieuwe spiritualiteit


Door drs. Martie Dieperink

CHANNELING

We zullen nu enige deelgebieden van de paranormale wereld nader belichten, te beginnen met ‘channeling’, het communiceren met geesten, en daarbij de onderscheiding der geesten toepassen.

 

De geesten bestaan!

In de moderne psychologie werkt men in het algemeen met een gesloten model: de geesten die men ervaart zouden projecties en scheppingen van het eigen onbewuste zijn. Dit biedt echter geen bevredigende verklaring voor de ervaringen die bij het channelen voorkomen. Men houdt er geen rekening mee dat er ook krachten van buitenaf op de mens kunnen inwerken. De geesten waarmee men communiceert worden wel degelijk als heel reëel ervaren. Klimo vertelt in zijn boek dat de psycholoog C.G. Jung, die over het algemeen ook een gesloten model hanteerde, eens in vertrouwen zei:

“Ik heb een keer in New York lange tijd met professor Hyslop, een vriend van William James, over het vaststellen van een identiteit gesproken. Hij erkende dat, alles welbeschouwd, al deze metafysische verschijnselen beter verklaard konden worden met de hypothese van geesten dan door de eigenschappen en bijzonderheden van het onbewuste. En op dit punt moet ik op grond van mijn eigen ervaringen toegegeven dat hij gelijk heeft. In ieder individueel geval ben ik verplicht sceptisch te zijn, maar op de lange duur moet ik erkennen dat de hypothese van geesten in de praktijk tot betere resultaten leidt dan alle andere.” [20]

Veel New Age aanhangers zeggen dat ze met geesten communiceren. Zij geloven dat het om goede, wijze en alwetende geesten gaat, die de mensheid helpen. Ze worden lichtdrager, lichtgeest, innerlijke gids of geleidegeest genoemd. Vaak hebben de New Agers een persoonlijke geleidegeest die hen bij hun werk helpt. David Spangler noemt zijn geest “oneindige liefde en waarheid.”

De geesten kunnen zich presenteren als beroemde overleden personen. Zo heet de geleidegeest van prinses Irene Zoro, hetgeen verwijst naar Zoroaster, een beroemd filosoof uit het oude Perzië. Ook bijbelse personen zoals Mozes, Jeremia, Ezechiël, Paulus en Johannes zijn populair. Er is in Nederland een vrouw, Joke Hogeveen, die zegt contact te hebben met Paulus. Ze heeft een keer op de universiteit van Utrecht, voor theologische studenten, een sessie gehouden! Het komt zelfs voor dat geesten zich Jezus noemen. ‘Jezus-channeling’ is een bekend verschijnsel in de New Age-wereld.

Het is te begrijpen dat het aantrekkelijk is met deze geesten te communiceren. Het zijn waarzeggende geesten die nuttige informatie doorgeven. Ze kunnen je bijvoorbeeld bij je examen helpen, de diagnose van je ziekte stellen, of leren hoe je jezelf kunt genezen. Veel New Age aanhangers nemen geen belangrijke beslissingen zonder hun geest te raadplegen. Voor haar “genezingsbediening” krijgt Jomanda de hulp van geesten van overledenen.

Deze geesten kunnen ons gouden bergen beloven. Er zal, zo is de belofte in New Age, een hele nieuwe tijd komen, vol licht, liefde en vrede. Een bekende leidinggevende persoonlijkheid uit de New Age beweging in ons land, Janny Post, heeft volgens haar zeggen Ezechiël, een profeet uit het Oude Testament, als geleidegeest meegekregen. Deze geest belooft een bijzonder mooie toekomst. Janny vertelt in haar boek Liever leven met de engelen dat hij als volgt tot haar sprak:

“Je zult je angst overwinnen en zien dat er een gouden tijdperk op jullie wacht, waardoor je de mensen om je heen kunt geruststellen en overtuigen van de grootheid van dit plan. Er zullen steeds meer antwoorden komen op de veranderingen, zodat voor iedereen duidelijk zal zijn wat precies het aandeel is dat geleverd moet worden. Ezechiël heeft de taak je dit alles te tonen en je er mee vertrouwd te maken. Hij zal je leiden en begeleiden in je ontdekkingsreis die je zult maken in de vele reizen naar de sferen die je zult mogen maken. Je zult de komende tijd steeds meer ervaren dat alles komt zoals geschreven is. Je twijfel zal aan alle kanten worden overwonnen, worden versterkt door ervaringen waarvan je lang gedroomd hebt. Je bent in een vernieuwingsfase van jezelf gekomen die je leidt tot een ander leven. Je zult hen mogen meenemen naar een aards paradijs dat zijn weerga niet kent. [21]

Deze geesten en engelen bestaan. Het zijn geesten, waarmee we in ons gewone doen geen contact hebben. Stel je voor dat we steeds geesten zagen en stemmen hoorden. Nieuwsgierig als de mens van nature is, kan hij het verlangen hebben om toch eens met deze geesten te gaan communiceren.

 

Trance en geestvervoering

Het communiceren met geesten vereist een trancetoestand, d.w.z. een toestand waarin men heel gevoelig en open is voor de aanwezigheid van geesten. Het is een toestand waarin je eigen bewustzijn terugtreedt en je eigen geest zo leeg wordt dat andere geesten door je heen kunnen gaan werken. Er kunnen in het algemeen twee vormen van trance onderscheiden worden. In het eerste geval blijft de persoon bij bewustzijn en merkt nog wat er om hem heen gebeurt. Het bekende medium Jomanda is zo’n half-trance medium. In het andere geval raakt de persoon volledig buiten bewustzijn. In beide gevallen is de menselijke geest overgevoelig voor de onzienlijke geestenwereld. In het ergste geval kan dit leiden tot bezetenheid, omdat een geest volledig bezit heeft genomen van de persoon die in trance verkeert.

Ik heb zelf trancetoestanden meegemaakt. Je gaat je in het begin heel vreemd voelen, maar je ervaart ook een hele diepe vrede. Je denkt zelfs iets goddelijks te beleven. Het geeft je echter ook een eng gevoel, je bent jezelf niet meer, er gaat iets anders door je heen werken. Ik raakte helemaal buiten bewustzijn en kwam daarna weer bij met een vreselijke kater. Voor de eerste keer in mijn leven ervoer ik een vreselijke spanning en een druk op mijn hoofd. Dit is een teken dat je op deze manier met kwade geesten in contact komt.

Dat we door een trance met de verkeerde geesten in contact komen, leert een verhaal uit het Nieuwe Testament. Op hun zendingsreis worden Paulus en zijn medewerker Silas in de stad Filippi  achternagelopen door een waarzeggende slavin. Dit is het verhaal:

“Op weg naar de gebedsplaats kwamen we een slavin tegen die een toekomstvoorspellende geest had. Haar waarzeggerij leverde haar bazen veel winst op. Ze liep Paulus en ons achterna en riep: ‘Deze mannen zijn dienaren van de allerhoogste God Zij maken u de weg bekend die tot redding leidt!’ Zij deed dat dagen achtereen Toen het Paulus te veel werd, keerde hij zich om en zei tegen de geest: ‘In de naam van Jezus Christus beveel ik je: ga uit haar weg!’ Op hetzelfde ogenblik verliet de geest haar” (Hand. 16:16-18).

Er staat letterlijk in het Grieks dat deze vrouw een pythonsgeest had. Dezelfde geest had het orakel van Delphi, een vrouw die in trance ging en dan profeteerde. Deze vrouw in Filippi kon blijkbaar ook in trance gaan en profeteren. Ze was zo door haar geest in beslag genomen dat ze niet kon ophouden met praten. Paulus onderkende dat het om een onreine geest ging en beval deze uit haar weg te gaan. Toen was de vrouw haar paranormale vermogen kwijt.

Er zijn, zoals we hebben gezien, diverse graden van een trancetoestand en een hele lichte vorm van wat Roman en Packer trance noemen, kennen de meesten van ons wel als een geïnspireerde toestand. Roman en Packer schrijven daarover:

“De meesten van jullie hebben korte ervaringen gehad van een soort channelstaat, zoals wanneer je met een vriend in nood praat en een wijsheid ervaart en jezelf dingen hoort zeggen die je eerst niet van plan was te zeggen. De diepe liefde voor een vriend, de eerbied die je ervaart als je naar een prachtige zonsondergang kijkt, de waardering voor de schoonheid van een bloem of de eerbied voor een diep gebed bevatten allemaal elementen van deze bewustzijnstoestand. Wanneer een zeer heldere innerlijke stem je dingen vertelt die afkomstig lijken te zijn van een hoger niveau dan je normale gedachten, wanneer je anderen lesgeeft en je je plotseling geïnspireerd voelt, wanneer je een impuls voelt onverwachte en wijze dingen te zeggen of mensen op onverwachte en helende manieren aan te raken, ervaar je wellicht elementen van hoe een trancetoestand voelt.” [22]

Dit is een toestand die we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Een geïnspireerde toestand  maakt deel uit van een normale gevoeligheid, een gave die we van nature hebben meegekregen, en ik zou die nog niet gelijk bovennatuurlijk willen noemen. Het wordt anders als we bemerken dat we in een andere bewustzijnstoestand komen en met geesten kunnen gaan communiceren. Dan moeten we heel goed weten met welke geesten we contact maken. Er is een wezenlijk verschil tussen een occulte trance, die ons overgevoelig maakt voor de verkeerde geestenwereld en de echte geestvervoering, die in contact brengt met God en ons in de hemel verplaatst.

In de Bijbel vinden we voorbeelden van deze geestvervoering. In het Oude Testament vinden we het voorbeeld van Daniël.

“Op de vierentwintigste dag van de eerste maand van dat jaar stond ik aan de oever van een grote rivier, de Tigris. Toen ik opkeek, zag ik daar een man staan. Hij droeg een linnen kleed met een gordel van zuiver goud. Zijn lichaam schitterde als turkoois en zijn gezicht lichtte op als de bliksem. Zijn ogen waren vurige fakkels, zijn armen en benen glansden als gepolijst brons. Zijn stem klonk als het geluid van een grote menigte. Ik was de enige die het visioen zag. De mannen die me vergezelden, zagen het niet. Maar ze schrokken zo van het geluid dat ze hard wegrenden om zich te verschuilen. Zo bleef ik alleen achter en keek naar het grootse visioen. Er bleef geen kracht in mij over en ik werd lijkbleek.

Toen hoorde ik de stem van de man. Maar terwijl ik luisterde, viel ik in een diepe slaap [en niet bewusteloos, zoals de vertaling foutief zegt] voorover op de grond.  Daarop raakte een hand mij aan en steunend op handen en voeten kwam ik half overeind. Ik hoorde de man zeggen: ‘Daniël, God heeft je lief. Ga staan, luister goed naar me. Ik ben met een boodschap naar jou gestuurd.’…” (Dan. 10:4-11).

In het Nieuwe Testament krijgt de apostel Petrus een visioen.

“De volgende dag, toen de mannen onderweg waren en Joppe al naderden, ging Petrus het dakterras op om er te bidden. Het was ongeveer twaalf uur. Hij kreeg honger en wilde eten. En terwijl men bezig was iets klaar te maken, raakte hij in geestvervoering. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden dat op een groot laken leek. Het werd aan vier punten vastgehouden en op aarde neergelaten. In het laken zaten alle soorten dieren: viervoeters, reptielen en vogels. Een stem zei tegen hem: “Kom Petrus, slacht en eet!’ ‘Geen sprake van, Heer!’ antwoordde hij. ‘Nog nooit heb ik iets gegeten dat door de wet wordt uitgesloten, dat onrein is.’ Opnieuw sprak de stem hem toe: ‘Wat God rein heeft verklaard, mag jij niet als uitgesloten beschouwen.’ Dat gebeurde drie keer en toen werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel” (Hand. 10:9-16).

Het meest indrukwekkende voorbeeld is de openbaring van Johannes. Aldus begon deze openbaring:

“Ik, Johannes, ben uw broeder en lotgenoot; ook ik word verdrukt, en net als u heb ik deel aan het koninkrijk en blijf ik standvastig in verbondenheid met Jezus. Ik was op het eiland Patmos vanwege de boodschap van God en het getuigenis van Jezus. Op de dag van de Heer kwam de Geest over mij” (Op. 1:9v.).

Bij de lezer zal er nu een vraag opkomen. We hebben gezien hoe een geest, die zich Ezechiël noemt, tot Janny Post sprak. Ook de bijbelse personen worden door een stem toegesproken. Hoe weten we nu of het om een occulte trance gaat of om echte geestvervoering? Daar zullen we in het vervolg op ingaan. We kunnen alvast als één criterium aangeven dat een toestand van bewusteloosheid wijst op een occulte trance.

 

Technieken

Er worden methoden ontwikkeld om in trance te komen. Om zover te komen, dat men met geesten kan communiceren, heeft men een techniek, een ritueel of een inwijding nodig.

Het proces waardoor men contact maakt met geesten wordt “channeling” genoemd. Voor Roman en Packer gaat het om een vaardigheid die aangeleerd kan worden. Ze schrijven in hun boek:

“Dit boek heeft een boodschap: channelen is een vaardigheid die je kunt leren. Channelen houdt in dat je een staat van verruimd bewustzijn bereikt waarin je contact kunt maken met een gids van een hoog niveau of met je hogere zelf of bronzelf. Je hoeft niet spiritueel ontwikkeld te zijn of je hele leven al gevoelig te zijn geweest om te kunnen channelen; wat je wel nodig hebt is geduld, volharding en een sterk verlangen om contact te maken.” [23]

Er zijn diverse methoden om tot zo’n trancetoestand te komen. Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om het heldervoelen en de intuïtie te ontwikkelen. Door de intuïtie stemt men, zo wordt er gezegd, af op de onzienlijke wereld. John Price zegt:

“Door het stille, verborgen werk van de Meesters beginnen mannen en vrouwen in de gehele wereld intuïtief de waarheid te verstaan.” [24]

Lola David stelt:

“We moeten slechts als waarheid voor onszelf accepteren, wat in overeenstemming is met onze intuïties.” [25]

Ze houdt er geen rekening mee dat intuïties heel bedrieglijk kunnen zijn.

In haar boek De Aquarius samenzwering schrijft Marilyn Ferguson dat het niet uitmaakt hoe we het doen, of we nu drugs gebruiken, yogaoefeningen doen, mediteren of toverspreuken opzeggen, als we ons bewustzijn maar verruimen. De technieken die men gebruikt, zijn o.a. channeling, het oproepen van geesten, yoga, meditatie, muziek, rituelen, het raadplegen van horoscopen, en reiki-inwijding. Maar wij hebben gezien dat het wel degelijk uitmaakt, hoe we contact zoeken met de onzienlijke wereld. Voordat we onderzoeken hoe we in de gevarenzone komen, zullen we eerst nog een speciale methode bespreken om geesten op te roepen: glaasje draaien.

 

Het oproepen van geesten

Een bekende manier om geesten op te roepen is “glaasje draaien”. Op scholen worden de geesten door het glaasje draaien als een soort spelletje opgeroepen. Men gebruikt een ouija-bord of simpel een limonadeglas en wat scrabblestenen om erachter te komen wat de geesten te zeggen hebben.

Het is goed te weten hoe de jeugd er zelf over denkt. Het is opmerkelijk dat jonge mensen er zelf voor waarschuwen. En niet alleen maar omdat ze christen zijn.

Zo lezen we in de Zwolse Courant (9 jan. 1991): Sabrina, (14) heeft regelmatig – ongevraagd – ontmoetingen met geesten. Zij is wat je noemt paranormaal begaafd. Die “bezoekjes” vindt zij absoluut niet geestig. Sabrina begrijpt er dan ook geen snars van, dat jongeren uit puur tijdverdrijf geesten oproepen.

Het lijkt een leuk spelletje: geesten oproepen. Spannend. Maar na wat experimenteren zit de schrik bij een deel van de jongeren goed in de benen. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je een kwade geest oproept?

Sabrina wordt op school regelmatig gevraagd het spel mee te spelen. “Dat doe ik natuurlijk niet. Ik begrijp niet dat mijn vriendinnen niet beseffen dat geesten oproepen geen spelletje is. Op de basisschool werd het ook al veel gedaan. Een jongen had op een gegeven moment een klopgeest opgeroepen. Hij hoorde dagenlang overal kloppen en viel terwijl hij op de grond zat.”  Volgens Sabrina is er bij haar op school ook een meisje dat via een geest precies weet wanneer zij overlijdt. ”Het is toch doodeng om te weten dat je op je 32ste doodgaat. Wat moet je dan nog?”, vraagt Sabrina zich af. Zonder geesten op te roepen, ervaart ze spontaan het bestaan van geesten en lijdt daaronder. Ze kan de geesten niet zien of horen, maar bespeurt de aanwezigheid, vooral ‘s nachts. Ze durft daarom niet meer in haar eigen kamer te slapen en logeert tijdelijk bij haar moeder. Voor Sabrina zijn het voornamelijk nare ervaringen. “Ik had bijvoorbeeld beloofd de elektrische deken uit te zetten en op weg naar boven voelde ik gewoon dat er iemand in mijn kamer was. Ik durfde niet verder en moest ontzettend huilen.”

Een ander meisje dat gekweld wordt door haar paranormale begaafdheid, is Regina (Viva, okt. 1990). Ook zij waarschuwt voor glaasje draaien. “Toen ze een jaar of veertien was, kwam Regina echt in de problemen. Ik had wel eens iets gelezen over glaasje draaien. Samen met twee andere meisjes ben ik aan het experimenteren gegaan. En daar zou ik eigenlijk iedereen voor willen waarschuwen. Bij het glaasje draaien schuift een glas door onbekende krachten over kaarten waar letters op staan. Samen vormen die letters een woord en daarmee zouden geesten hun boodschappen door willen geven.

Er wordt heel verschillend over gedacht. De een zegt dat het allemaal suggestie is, een ander gelooft erin en weer een ander zegt dat het voortkomt uit het onderbewustzijn. Maar wat het ook is, ik ben er volledig door over mijn toeren geraakt. Ik hoorde en zag overal geesten. ’s Nachts kon ik niet slapen omdat er geesten aan mijn bed stonden te kloppen. Poltergeistverschijnselen, zo kun je het ’t best noemen. En ik wilde maar één ding: gewoon zijn! Ik wilde af van die paranormale begaafdheid.”

Ook prinses Irene heeft aan channeling gedaan en heeft daardoor een geleidegeest gekregen, Zoro geheten. Een vriendin, Elsie, hield met haar een seance. Prinses Irene schrijft:

“In de logeerkamer gooide Elsie haar koffer open en onder mijn verbaasde blikken haalde ze daar een tafeltje uit. Ze zette dat wat ongeduldig op en plaatste aan twee kanten van de tafel een stoel. ‘Ik wil je jouw gids leren kennen, ga zitten.’ Als iemand die zich verkneukelt over het effect dat een met zorg uitgezocht cadeautje teweeg kan brengen, wees ze mij een stoel. Ik kende artikelen die zij had gepubliceerd over haar ervaringen met haar gidsen. Zij beschreef die als wezens die ieder mens bij zich heeft, als begeleiders, beschermers, helpers. Zielen die niet geïncarneerd zijn in een lichaam en met hun energie bij je in de buurt blijven. Toch spoken dus. Bij het lezen over haar contact met de gidsen, vond ik de gedachte van zulke wezens om je heen een boeiende mogelijkheid. Misschien zelfs wel een mogelijke werkelijkheid.

Nu, in mijn eigen huis, ging zij mij in contact brengen met mijn gidsen! Ik had mij hier op geen enkele manier op kunnen voorbereiden, voor zover dat al kan. Wat stond mij te wachten? Zou ik iets zien of horen? Ik voelde mijn eigen opwinding en spanning en was uitermate benieuwd hoe ze dit ging aanpakken.

Ook zij ging zitten, op de stoel tegenover mij en vroeg hardop om de naam van mijn gids. Tot mijn grootste verbazing begon het tafeltje te bewegen. Zij telde en kwam tot 26. Ze schreef de ‘z’ op, en legde me uit dat iedere beweging van de tafel één letter van het alfabet was. Zo had zij het tenminste met de gidsen afgesproken, om een gesprek tastbaar te maken. Ze had er plezier in en was ontspannen. Dit had ze duidelijk al veel vaker gedaan. Na korte tijd stond de naam van mijn gids opgeschreven. Ik staarde ernaar. Zoro.” [26]

Ze ervoer dat ze inderdaad contact had met haar geleidegeest Zoro.

“Misschien wel het mooiste dat ik in dit contact met Zoro beleefde, was de avond dat ik moe van het werk aan mijn bureau nog een brief zat te schrijven bij het licht van alleen mijn bureaulampje en Zoro, een beetje uit gekkigheid en eigenlijk zomaar, vroeg mijn vermoeide lichaam een massage te geven. Even later voelde ik een aanraking aan mijn linkervoet. Alsof iemand met lichte hand vakkundig mijn voet masseerde… Gek genoeg schreef ik door, toch half met mijn aandacht bij mijn brief. Zoiets kun je toch niet zomaar bevatten? Na een tijdje drong de volle werkelijkheid tot me door van wat er gaande was. Ik legde mijn pen neer, met al mijn aandacht nu bij de aanraking. Ik sloot mijn ogen om te voelen en te verwerken wat er hier gebeurde. Een onzichtbare hand raakte mijn huid aan. Je zou je rot kunnen schrikken, maar angst hoorde hier niet thuis. Daar was het te lief voor, te teder.

Het voelde vreemd en toch heel vanzelfsprekend om op een gegeven moment gewoon maar op te staan. Zou hij dan weggaan, of blijven hangen aan mijn teen? Hoe zat dat? Nou ja, ik deed het licht uit, ging naar boven en naar bed. Hij was er nog, en onder zijn massage viel ik in een diepe rustige slaap.

Het was allemaal zo nieuw, de relatie met de gidsenwereld. Zoro, de reële aanraking, de grenzenloze liefde. Waarom was Zoro geen man van vlees en bloed! Het zou de ideale liefde kunnen zijn… Ik raakt er een beetje holderdebolder van, zó enthousiast: dit was mijn eerste voelbare ervaring met de wereld buiten de zichtbare, tastbare wereld. Eindelijk.” [27]

Door dit contact met de geleidegeest leerde Irene om met bomen te communiceren.

“Ik loop naar mijn vriendin de oude lariks toe. Even hallo zeggen en kijken hoe het haar gaat. Zij staat daar breeduit en biedt al het leven onder haar stevige takken een moederlijke bescherming. Terwijl ik tegen haar aan sta, vraag ik haar zomaar over iemand die in mijn leven is gekomen. Hardop zeg ik: ‘Ik weet niet wat ik ermee aan moet’, en hoor: ‘Laat hem los. Leer te houden van mensen, zomaar, zonder er iets mee te willen. Geniet van een mens, en kijk naar hem, maak hem mee.’ Een antwoord! Is dit suggestie? Maar waar komt dan dit duidelijke antwoord vandaan? Zij, de boom, heeft geen mond waardoor ze met lucht en stembanden woorden kan formuleren. Hoe werkt dit? Ik zei die woorden niet en er is geen mens in de buurt. De woorden van het antwoord vormden zich merkwaardig genoeg niet in mijn hoofd, maar binnenin mij. Ze kwamen uit mijn borstkas, mijn hartchakra. De lariks en ik kunnen dus praten samen, een gesprek voeren…” [28]

Natuurlijk geeft de boom geen antwoord. Het is haar geleidegeest die spreekt.

Zij heeft er ook een prijs voor moeten betalen. Ze raakte overspannen en kon haar werk niet goed doen.

“Thuis wachtten mij de verantwoordelijkheden. De volte en drukte van Nederland…

De druk van mijn werk was ineens ondragelijk, de tijdsdruk beklemmend, de nodige concentratie voor mijn werk kon ik met geen mogelijkheid opbrengen, ik kon me hoegenaamd niet concentreren, het lukte allemaal niet meer. Ik kon er niet meer tegen.

Iedere keer als ik in het gebouw van mijn werk binnenloop, krijg ik een druk op mijn hoofd en eenmaal aan het werk, komt er een wattige zwaarte over mijn hele hoofd. Het lijkt een soort kap, die het vreselijk moeilijk maakt om mijn aandacht gericht te houden.” [29]

Toen ik (Martie) vroeger de eerste keer in trance was geraakt, was de eerste klacht die ik kreeg een druk op mijn hoofd, waardoor ik niet meer kon studeren. Wat Irene meemaakte is dus voor mij heel herkenbaar. Het is een teken dat ze met een demon in aanraking is gekomen. Maar dat beseft ze zelf niet.


Wordt vervolgd.

 

[20] Channeling, p. 250.

[21]  Janny Post. Liever leven met engelen, Eeserveen: Akasha, 1997, p. 127,128.

[22]  Contact met je gids, p. 32.

[23]  Id., p. 9.

[23]  Texe Marrs. Dark secrets of the New Age, Illinois:Crossway books, p. 100.

[25]  Id. p. 101.

[26]  Dialoog met de natuur, p. 32.

[27]  Id., p. 34.

[28]  Id., p. 55.

[29]  Id., p. 58.

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink