Nieuwe spiritualiteit


Door drs. Martie Dieperink

De Bijbel


Ik heb aan den lijve ervaren dat er duistere machten bestaan. De waarschuwingen die in de Bijbel staan, zijn niet het product van een bekrompen denken uit voorbijgegane tijden, maar zijn in onze tijd hoogst actueel. Jezus zelf waarschuwde voor bedrieglijke wonderen en tekenen.
New Agers geven, zoals we hebben gezien, als criterium aan dat hun geleidegeesten van een hoog niveau zijn en lichtwezens zijn, dus goede geesten zijn. Toen ik een gesprek met Jomanda had, vroeg ik haar: “Hoe weet je dat je contact hebt met goede geesten?” Ze antwoordde: “Ze zijn van een heel hoog niveau.” Maar ik antwoordde: “Jomanda, dat zegt niets. De Bijbel leert dat de duivel van een heel hoog niveau is.” Daarop werd ze vreselijk kwaad. Ik wilde simpel duidelijk maken dat er in de Bijbel wordt gewaarschuwd dat dit beslist geen afdoende criterium is. De satan is een hooggeschapen engel en Paulus waarschuwt dat hij zich kan voordoen als een engel van het licht. “Zelfs Satan vermomt zich als een engel van het licht” (2 Kor. 11:14). De satan kan ook wonderen doen. Satan imiteert de wonderen van God. Een voorbeeld van deze imitatie vinden we in Exodus 7.

 

 
“Toen Mozes en Aäron bij de farao kwamen, voerden ze de opdracht van de Heer uit. Aäron gooide zijn stok neer voor de farao en zijn hofdienaren en die veranderde in een slang. Maar de farao riep op zijn beurt de wijze mannen en de tovenaars bij zich; deze Egyptische magiërs waren in staat met hun toverkunsten hetzelfde te doen. Zij gooiden hun stokken op de grond en die veranderden ook in slangen. Maar de stok van Aäron verslond die van hen” (Ex. 7:10-12).
Zoals we hebben gezien was prof. Tenhaeff van mening dat heiligen en de vroomste zonen der kerk nauwkeurig dezelfde verschijnselen hebben bewerkstelligd als de heksen en tovenaars. Inderdaad leek het wonder dat Aäron verrichtte, precies op de toverij van de Egyptische magiërs. Alhoewel ze op het eerste gezicht dezelfde wonderen deden, kwam het wonder van beide partijen echter uit een andere bron. Mozes en Aäron deden een wonder vanwege God. Maar de Egyptische tovenaars deden hun teken door contact met hun afgoden. En dat waren duidelijk andere machten, want de stok van Aäron verslond die van de tovenaars. God laat hier zien dat Hij de Overwinnaar is en dat Hij sterker is dan de afgodische demonische machten. Jezus waarschuwt ook, zoals we hebben gezien, dat mensen onder invloed van een satanische geest grote tekenen en wonderen kunnen doen (zie Matt. 24:24).De satan heeft ziekte en verderf in de wereld gebracht. Een bekend voorbeeld hiervan is het lijden van Job. God had de satan de toestemming gegeven om Job op de proef te stellen. Overdekt met zweren zat Job op de mesthoop.
“Satan ging weg en sloeg toe. Job werd van top tot teen bedekt met etterende zweren. Hij ging buiten de stadspoort zitten, midden in het stof en vuil, en krabde zich met een scherf” (Job 2:7v.).
Zo erg was Job eraan toe. Hij was door het toedoen van de satan dusdanig toegetakeld dat zijn vrienden hem niet eens meer konden herkennen. Deze waren er zo van ondersteboven dat “zij bij hem zeven dagen en nachten lang op de grond zaten zonder een woord uit te brengen, want ze zagen hoe vreselijk hij moest lijden’ (Job 2:13). Dit was het gruwelijke werk van de satan. Jezus spreekt bij een bepaald ziektegeval heel concreet over een binding aan de satan.
“Eens op een sabbat gaf Jezus in een synagoge onderricht. Nu was daar een vrouw die door een duivelse geest al achttien jaar ziek was: ze liep helemaal krom, ze kon haar hoofd niet opheffen. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar toe: ‘Vrouw, u bent van uw ziekte verlost!’ Hij legde haar de handen op en meteen richtte ze zich op en begon God te prijzen. Maar de synagogebestuurder was boos, omdat Jezus iemand op sabbat had genezen. ‘Er zijn zes dagen waarop we moeten werken!’ zei hij tegen de mensen. ‘Kom dan niet juist op sabbat om genezen te worden!’
‘Huichelaars!’ antwoordde de Heer. ‘Ieder van u maakt toch ook op sabbat zijn os of ezel van de voederbak los om hem te drinken te geven? Maar je zou op sabbat niet deze dochter van Abraham mogen verlossen van de boeien waarmee satan haar nu al achttien jaar gevangen houdt?’” (Luc. 13:10-16).
De satan kan de mens ook geestelijk ziek maken. Job werd gekweld door innerlijke onrust.
“Ik heb rust noch duur, ik word gekweld door talloze vragen” (Job 3:26).
Dit is ook een groot probleem in onze tijd. De satan kan zelfs een mens bezeten of krankzinnig maken. De mens kan daarbij zijn of haar menselijkheid verliezen en tot een beest worden.
“Nauwelijks was Jezus de boot uit, of daar kwam van de begraafplaats iemand op hem af die in de macht van een onreine geest was en in de grafspelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Al vaak hadden ze hem aan handen en voeten gebonden, maar telkens was het hem gelukt zijn boeien te verbreken en zijn ketting stuk te trekken. En niemand was sterk genoeg om hem te overmeesteren. Dag en nacht zwierf hij rond tussen de graven en over de heuvels. Hij stootte allerlei kreten uit en sloeg zichzelf met stenen” (Marc. 5:1-5).
Zo kan de satan de mens alle mogelijke ellende aandoen.Maar de satan kan ook schijnbaar de mens geluk geven en genezingswonderen verrichten. Dan vragen we ons af hoe dat kan. Het werk van de duivel associëren we met dood en vernietiging, maar genezing? We moeten beseffen dat de satan van oorsprong niet slecht was. Hij was een hooggeschapen engel. Als een van de hoogste engelen heeft hij van God beslist grote gaven en krachten meegekregen. De kracht en energie die hij van God heeft gekregen, gebruikt hij nu echter ten kwade, om mensen aan zich te binden. Omdat het van oorsprong om een kracht van God gaat, kan hij tot op zekere hoogte de wonderen van God, ook genezingen, imiteren. Hij kan je ook inspireren tot mooie kunst en tot het schrijven van boeiende boeken. Als je hem maar wilt… aanbidden kan hij je ook rijkdom geven en macht. En zo verzocht hij Jezus:
“Ten slotte bracht de duivel Hem op een heel hoge berg en liet hij Hem alle koninkrijken op de wereld zien met al hun pracht. En hij zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U voor mij neerknielt en mij aanbidt!’” (Matt. 4:8-9).
Als je je met satanische machten verbindt, kan je méér doen dan in het normale geval. In het N.T. hebben we bijvoorbeeld hierboven gelezen dat een bezeten man in staat was om ijzeren ketenen te verbreken. Dit kunnen we met onze normale energie niet doen. Die man had extra kracht gekregen door een boze geest.
Het kan in het begin zo mooi lijken. Het lijkt erop dat we er beter van worden en gaven ontvangen, maar het einde is bitter. De duivel is er op uit de ziel aan zich te binden en mee in de hel te nemen. Dat hoef je in het begin nog niet door te hebben. Want de duivel kan komen als een engel van het licht, zoals we hebben gezien. Onthoud dit: demonen beginnen goed. Pas later ga je ontdekken dat je door hen bedrogen bent.

 

Gevolgen

Vroeger, toen ik naar India ging, was ik nog jong en naïef. Ik had er geen idee van dat kwade machten je inderdaad te pakken kunnen nemen. Zo zijn er in onze tijd veel mensen die zich in de paranormale wereld begeven zonder zich van de gevaren bewust te zijn. Soms komen mensen er pas op hun sterfbed achter dat ze door de duivel beetgenomen zijn. Rolf Wennekes heeft T.M.-leraren meegemaakt die opstandig, angstig en onzeker gestorven zijn.
Vaak bemerken mensen al na enige tijd dat ze gebonden zijn: ze krijgen last van psychische klachten zoals angsten, depressies en… zelfmoordneigingen. Je hoofdpijn mag eerst wel genezen zijn, maar na enige tijd komen de klachten terug en vaak nog erger, of ze worden psychisch van aard. Het ergste effect is nog dat er een geestelijke blokkade ontstaat, waardoor men niet meer in Jezus Christus kán geloven. Men is gebonden geraakt; en in het ergste geval raakt men bezeten zoals de man in het Evangelie van Marcus. Dan is men helemaal in de macht van de satan.

Simon de tovenaar

Laten we nog een keer nagaan waar we op moeten letten als we met iemand in aanraking komen die een engel heeft gezien of mensen kan genezen, om te weten of die gave of ervaring wel uit God is. We hebben hierboven de volgende principes geleerd.
1. Een valse geest herkent men aan de hoogmoed.
2. De satan brengt het Evangelie, Gods blijde Boodschap, in diskrediet.
3. De satan imiteert de wonderen van God. Op het eerste gezicht kan het dus een echt en positief wonder lijken.
4. Maar de satan vraagt een hoge prijs: we raken gebonden en gaan het verderf tegemoet. Aan de uiteindelijke vruchten herkent men de boom.We hebben gezien dat er volgens prof. Tenhaeff geen verschil is tussen de wonderen die de apostelen deden en de toverkunsten van Simon de tovenaar, die in Samaria woonde. Het zou in beide gevallen gaan om het praktiseren van algemeen menselijke vermogens. In de Bijbel wordt er echter gewag gemaakt van een geestelijke strijd tussen de apostel Petrus en Simon de tovenaar. Als Petrus en Simon met hetzelfde bezig waren geweest, was die strijd er niet geweest. Die strijd is alleen te verklaren, als er werkelijk een botsing van geesten heeft plaatsgevonden.
Laten we zien of we de hierboven genoemde kenmerken van de bedrieglijke tekenen van de satan in het verhaal over Simon de tovenaar kunnen herkennen. Als volgt luidt het verhaal:
“Degenen die verjaagd waren, trokken van plaats tot plaats en brachten de boodschap van het evangelie. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en daar verkondigde hij de Christus. De mensen die hem hoorden en ook de wonderen zagen die hij deed, kregen groot vertrouwen in wat hij te zeggen had. Want onreine geesten gingen luid schreeuwend uit veel bezetenen weg, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. In de stad was de vreugde groot.
Nu was een zekere Simon daar al enige tijd bezig met toverij, en hij had de bevolking van Samaria versteld doen staan. Hij beweerde iemand met bijzondere betekenis te zijn en iedereen, van groot tot klein, had het grootste vertrouwen in hem. ‘Dit is nu wat men noemt de grote kracht van God,’ zeiden ze. De mensen hadden zoveel vertrouwen in hem, omdat hij al geruime tijd hen van zijn toverkunsten versteld had doen staan. Maar toen Filippus het grote nieuws verkondigde over het koninkrijk van God en over Jezus, de Christus, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon kwam tot geloof en na zijn doop week hij niet van de zijde van Filippus, en hij stond versteld van de wonderen die hij zag gebeuren, tekenen van grote macht. De apostelen in Jeruzalem vernamen, dat Samaria het woord van God had aangenomen en ze stuurden Petrus en Johannes naar de Samaritanen toe. Nadat die daar aangekomen waren, baden ze voor hen dat zij de heilige Geest mochten ontvangen... Toen Simon zag dat door de handoplegging van de apostelen de Geest werd geschonken, gaf hij de apostelen geld en zei: ‘Geef mij ook die macht, dat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvangt’” (Hand. 8:4-21).Uit dit verhaal leren we dat er diverse aanwijzingen zijn waarom de wonderen die Simon deed, niet van God kwamen.
1. Simon had een geest van hoogmoed. Hij beweerde een heel bijzonder mens te zijn. Hij werd zelfs “de grote kracht van God” genoemd. Hij meende goddelijk te zijn.
2. Dat het met zijn geloof niet in orde was en hij niet recht voor God stond, merken we later in het verhaal. Hij wilde namelijk voor geld de gave van de Heilige Geest kopen. Zo verdraaide hij het Evangelie. (Dat noemt men nu nog steeds “simonie”!)
3. Hij deed ook wonderen, de mensen waren zelfs verbijsterd over zijn kunsten, maar hij kon toch niet alles wat de apostelen deden. Zijn “wonderen” waren een imitatie van de echte wonderen van God.
4. Hij maakte de mensen niet vrij, maar bond hen aan zijn eigen persoon. Iedereen hield zich aan hem. Toen de apostelen in de stad kwamen, kwam er vreugde. Die vreugde was er dus voordien niet. Toverkunsten geven geen echte vreugde. Integendeel, de sfeer wordt er bedrukt door. Het Evangelie bracht werkelijk bevrijding in de stad.In een oudchristelijk geschrift, de Recognitiones van Clemens, lezen we meer over de strijd tussen Petrus, die ook naar Samaria was gekomen, en Simon de tovenaar. Simon beweerde dat hij de geest van een dode – een jongen die met geweld om het leven was gekomen – had opgeroepen. Hij hield zich dus met spiritisme bezig. Deze geest zou hem bij zijn werk helpen. Petrus onderkende dat Simon door demonen werd bedrogen. Het is niet waar dat het bij zijn toverkunsten om een algemeen menselijk vermogen ging. Hij werd bijgestaan door een geest, naar alle waarschijnlijkheid een demon.
Hij voelde zich heel bijzonder, hij meende een kracht te hebben die zelfs boven de kracht van God uitging. Zijn lichaam was zo vervuld van die goddelijke kracht dat hij meende lichamelijk onsterfelijk te zijn. Verder beweerde hij o.a. dat hij zichzelf onzichtbaar kon maken, en dat hij een jongen uit lucht had geschapen. Het oude verhaal vertelt ook dat Simon de tovenaar naar Rome ging en daar de mensen in verwarring bracht. Daarom is Petrus ook naar Rome toegegaan. Simon meende ook te kunnen vliegen en ten slotte is hij te pletter gevallen. “Let op hun einde” zegt een psalm over het lot van de goddelozen.Jezus heeft nooit zulke “wonderen” gedaan. Hij wilde niet, om zijn honger te stillen, als een tovenaar uit stenen brood maken. We hebben wel degelijk onderscheid te maken tussen echte wonderen van God en toverkunsten van de satan.


Wordt vervolgd.

 

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink