Nieuwe spiritualiteit


Met welke krachten komen wij in aanraking?


Door drs. Martie Dieperink

Paranormaal bestaat

Een tijd lang waren westerlingen, daar ze voor het grootste deel overtuigde rationalisten waren, maar zelfs ook christenen niet geïnteresseerd in wonderen en in het bestaan van een geestenwereld. Het leek wel of de Bijbel alleen uit dogmatiek bestaat. En als er al wonderen in de Bijbel voorkomen, dan kunnen ze nu niet meer gebeuren. Dan wordt het ook begrijpelijk dat mensen hun verlangen naar het paranormale eerder in het alternatieve circuit bevredigd zien. Mensen gaan naar Jomanda, want daar gebeurt tenminste wat.

 

 

Maar in onze tijd begint het geloof in wonderen, ook onder christenen, weer toe te nemen. De godsdienstsocioloog H. Stoffels zei in zijn oratie op 22 februari 2002 dat in wonderen geloven weer màg. Een onderzoek uit 1998 toonde aan dat 40% van de Nederlandse bevolking in het bestaan van wonderen gelooft.
Het eerste wat we over paranormale ervaringen kunnen zeggen is dat ze bestaan. We kunnen ze niet als louter verbeelding of inbeelding afdoen. Als mensen tegen ons zeggen dat ze paranormale ervaringen hebben, laten we hen dan serieus nemen. Laten we eerst naar hun verhaal luisteren.
Prof. Tenhaeff probeerde in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen ik college bij hem liep, met talloze voorbeelden te bewijzen dat telepathie en helderziendheid bestaan. Helderziendheid betekent dat je in de toekomst kunt zien. Zelf had ik voorspellende dromen. Een keer droomde ik dat mijn grootmoeder tegen me zei dat ze op reis ging. Ik wist uit een boek over dromen dat dit kon betekenen dat ze zou sterven. Dat is ook gebeurd.
Telepathie betekent dat je een buitenzintuiglijk contact met anderen hebt. Om een voorbeeld te geven. Je hebt het idee om een vriendin te gaan bellen en als je naar de telefoon loopt, belt die vriendin jou. Ik had geen moeite om met prof. Tenhaeff te geloven dat er paranormale ervaringen bestaan, omdat ik ze zelf had.
Spontane telepathie is vrij gewoon. De meeste mensen hebben wel eens zoiets beleefd of een voorspellende droom gehad. Er zijn randgebieden van het paranormale. We hoeven dergelijke ervaringen nog niet gelijk bovennatuurlijk of een groot wonder te noemen.Daarnaast vinden we in de paranormale wereld opvallende ervaringen die we niet zomaar, zonder meer, puur natuurlijk kunnen noemen. Deze gaven worden gewoonlijk door een training of inwijding ontwikkeld. We kunnen ze als volgt classificeren.  

  • In de eerste plaats kan men opvallende gaven hebben die boven het normale uitgaan, zoals telepathie en helderziendheid. Wanneer men de toekomst wil kennen, gebruikt men daarvoor ook hulpmiddelen zoals het handlezen, tarotkaarten, het boek I-Tjing, de pendel en de horoscoop.
  • Ten tweede is het populair geworden om met geesten en engelen te communiceren. Deze geesten kunnen allerhande informatie doorgeven en ook inspiratie om muziek te maken of een boek te schrijven. Het contact maken met geesten noemt men “channeling”.
  • Ten derde worden er, bijvoorbeeld door toverij en hekserij, paranormale krachten ontwikkeld om daarmee mensen te helpen en te genezen of eventueel om hen kwaad te doen (d.i. zwarte magie).

We zullen nu nader zien wat voor soort bijzondere ervaringen we zowel in de Bijbel als in de alternatieve wereld van het paranormale vinden.

Bijzondere ervaringen in de Bijbel

In de Bijbel zijn er verhalen die getuigen van ervaringen die de normale zintuiglijke ervaring te boven gaan. Als we het begrip “paranormaal” ruim verstaan en het betrekken op alle ervaringen die boven het zintuiglijke uitgaan, dan kunnen we de Bijbel het meest paranormale boek ter wereld noemen. Van het begin tot het einde is er sprake van wonderen.
Er zijn tegenwoordig theologen die beweren dat de wonderen in de Bijbel nooit echt gebeurd zijn. Het zouden sprookjes zijn, want die wonderen bestaan in feite niet. Dit is opmerkelijk omdat in onze postmoderne tijd juist de interesse voor paranormale ervaringen is teruggekeerd. Mensen die in het paranormale zijn geïnteresseerd, zullen dan ook geen moeite hebben met de bewering dat de Bijbel geen boek is dat sprookjes vertelt. Het vertelt verhalen die echt gebeurd zijn. Mensen hebben werkelijk engelen gezien. Ook nu kunnen we opmerkelijke dingen zien gebeuren. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Laten we nu eens enkele voorbeelden van bijzondere paranormale ervaringen in de Bijbel noemen.1. Er zijn mensen die een voorspellende gave hebben.
Jozef had voorspellende dromen.

“Eens had Jozef een droom en toen hij die aan zijn broers vertelde, werd hun afkeer nog groter. Hij zei: ‘Moet je horen wat ik gedroomd heb! Wij waren op het land om schoven te binden. Ineens richtte mijn schoof zich op en bleef recht overeind staan; die van jullie gingen er in een kring omheen staan en maakten een buiging voor de mijne.’ “Dacht jij koning te worden? Dacht jij over ons te kunnen regeren?’ riepen zijn broers. Zij kregen een steeds grotere hekel aan hem om wat hij droomde en over hen vertelde” (Gen. 37:5-8).

De profeet Jesaja voorzegde dat er een maagd geboren zou worden, die de Verlosser ter wereld zou brengen.

“Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: uw jonge vrouw is zwanger, zij zal een zoon ter wereld brengen en hem Immanuël, ‘God-met-ons’, noemen” (Jes. 7:14).

De profeet Daniël kreeg openbaringen over de eindtijd.

“Er zal een tijd van grote rampen aanbreken. Sinds er volken bestaan, is er nog nooit zo’n tijd geweest. Maar wie van je volk dan staan opgetekend in Gods boek, worden gered” (Dan. 12:1).

Ook in het Nieuwe Testament zijn er profeten met een voorzeggende gave. Agabus is er zo een.

“Een van hen, een zekere Agabus, voorspelden, door de werking van de Geest, dat er over de hele wereld een zware hongersnood zou komen. Die is gekomen onder keizer Claudius” (Hand. 11:28).

Van de Heilige Geest wordt gezegd:

“Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, Hij zal alleen vertellen wat Hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken” (Joh. 16:13).

De apostel Johannes zelf ontving op het eiland Patmos openbaringen over de eindtijd.

“De openbaring van Jezus Christus, die hem door God gegeven is om zijn dienaars te laten zien wat er spoedig gebeuren moet. Deze openbaring heeft Hij aan zijn dienaar Johannes bekendgemaakt door hem zijn engel te sturen” (Op. 1:1).


2. Zo lezen we dat engelen aan mensen verschijnen om een boodschap van God over te brengen.
Bij alle belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel zijn engelen aanwezig. Ze zijn er natuurlijk ook als Jezus wordt geboren. De engel Gabriël kondigt aan de maagd Maria de geboorte van Jezus aan.

“Toen Elisabet in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazaret, een stad in Galilea, naar een jonge vrouw die aan een zekere Jozef uitgehuwelijkt was... De engel ging haar huis binnen en zei tegen haar: ‘Ik groet u, u die de gunst van de Heer geniet, de Heer is met u.’ Bij deze woorden raakte Maria in verwarring…” (Luc.1:26-29).

Uit haar reactie kunnen we afleiden dat Maria daadwerkelijk de engel zag en zijn stem hoorde. Ook de herders op het veld zagen engelen.

“Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen… En ineens was er bij de engel een hele menigte andere engelen uit de hemel, die allemaal God loofden” (Luc. 2:9,13).


3. Er gebeuren tal van wonderen, die van een bijzondere kracht getuigen. De profeten Elia en Elisa deden tal van wonderen. Elia wekte de zoon van de weduwe van Sarefat uit de dood op.

“Toen riep hij de Heer aan en zei: ‘Heer, mijn God, waarom hebt u nu juist de weduwe bij wie ik te gast ben, zo smartelijk getroffen?’ Hij ging drie maal languit op het kind liggen en riep daarbij de Heer aan met de woorden: ‘Heer, mijn God, laat toch de levensadem in dit kind terugkeren!’ En de Heer verhoorde Elia: de adem keerde terug in het kind en het kwam tot leven” (1 Kon. 17:20-22).

Jezus genas vele zieken, dreef demonen uit en wekte doden op.

“’s Avonds, na zonsondergang, brachten ze Hem alle zieken en bezetenen. De hele stad had zich voor de deur van het huis verzameld. Veel zieken, met allerlei kwalen, genas Hij. Ook dreef Hij veel demonen uit en Hij liet niet toe dat ze iets zeiden, want zij wisten wie Hij was” (Marc. 1:32-34).


Ook de apostelen deden tal van wonderen.

“De apostelen deden veel wonderen en grootse dingen onder het volk. Eensgezind waren ze bijeen, in de Zuilenhal van Salomo. Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten, maar het volk sprak waarderend over hen. Steeds meer mensen, zowel mannen als vrouwen, sloten zich aan en gingen geloven in de Heer. Het was zelfs zo, dat de mensen zieken de straat op droegen en op draagbedden en slaapmatten neerlegden, in de hoop dat als Petrus voorbijkwam, tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen. Ook het volk uit de steden rond Jeruzalem stroomde toe. Ook zij brachten zieken mee en mensen die gekweld werden door onreine geesten. Ze werden allemaal genezen” (Hand. 5:12-16).

4. Er is in de Bijbel eveneens sprake van tal van natuurwonderen.
Elia liet, in naam van God, regen ophouden en regen komen.

“Elia uit Tisbe in Gilead zei tegen Achab: ‘Bij de levende Heer, de God van Israël, in wiens dienst ik sta: in geen jaren zal er dauw of regen komen, behalve wanneer ik het zeg’” (1 Kon.17:1).
Toen het voedsel opraakte, kondigde Elia in de naam van God aan dat het meel in de pot en de olie in de kruik niet zouden opraken, en inderdaad dat gebeurde (1 Kon. 17: 7-16).

Jezus bracht stormen tot bedaren en spijzigde vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen.
Er zijn nog veel meer voorbeelden van wonderen in de Bijbel te noemen. Maar waar het nu om gaat is dat we willen vaststellen dat er wonderen in de Bijbel gebeuren.

 Wordt vervolgd.

 

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink