Opvoeding

 

Ouderschap

Vaderschap is een deel van ouderschap. Ouders ben je samen, moeder èn vader. In Mattheus 5:16 lezen we 'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.' Ook door ouder-zijn kunnen we ons licht laten schijnen. Van hieruit bezien wordt het doel van ouderschap God verheerlijken door het gezin! Het is de motivatie om het goede te doen. In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van ouders die hun ouderschap serieus genomen hebben. Job 1:4 -5 neemt de verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. Aan de ene kant laat hij ze vrij om te feesten (ze zijn er oud genoeg voor...), maar daarbij neemt hij de verantwoordelijkheid om zijn kinderen bij elkaar te roepen na zo'n feest om ze te heiligen en te reinigen. Job hield er rekening mee dat ze zouden kunnen zondigen en dus ging hij voor hen op de bres staan.

 

Vaderbeeld: godsbeeld

In de Bijbel wordt veel over en tegen vaders gesproken. Maar in de opvoeding van tegenwoordig spelen vaders niet zo'n grote rol meer. God heeft het alleen niet zo bedoeld! Vaders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. Vaders moeten zich weer en meer met de opvoeding van hun kinderen gaan bezighouden.
Dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding blijkt nog al eens in het (volwassenen)pastoraat. Het beeld dan kinderen (en volwassenen) van hun eigen vader hebben, is namelijk bepalend voor het beeld van ze (later) van God hebben. Vader is de vertegenwoordiger van God in het gezin.

 

Een verkeerd godsbeeld...

De meeste mensen die pastorale hulp nodig hebben, hebben een verkeerd gods beeld. Ze beschouwen God soms als een soort Sinterklaas. Hij zorgt ervoor dat voor de 'goeien' alles voor elkaar komt. Als dit dan niet gebeurd, komt men in een pastorale crisis (teleurstelling, twijfel). Anderen zien God als een soort tovenaar. 'Geloof, en alles komt goed' Zo niet, dan heb je geen goed geloof. Dit resulteert in onterechte schuldgevoelens.
Dieterich omschrijft het in zijn boek Pastoraat aan Kinderen als volgt: 'Kinderen hebben vaak een verkeerd godsbeeld. Ze stellen de Vader in de hemel gelijk met de negatieve ervaringen die ze hebben opgedaan met hun aardse vader. Het verlangen naar en de voorstelling van een ideaal-vader is echter bij alle kinderen aanwezig. Spreek daarom over God als de Goede Vader.'

 

Het denk-proces omkeren...

Als we vasthouden dat vaders doorslaggevend zijn bij de vorming van het godsbeeld, moeten vaders de Here God dus ook goed vertegenwoordigen. Als we te maken krijgen met kinderen (en volwassenen) die een verkeerd godsbeeld hebben, moeten we ze leren het denk-proces om te keren. Als mensen maken we de fout dat we vanuit de aardse situatie terug redeneren naar God. Zoals onze vader is, zo is God. Zo ontstaat (vaak) het godsbeeld. Maar we moeten beginnen bij God, en niet bij de mens. 'Het geloof in God de Vader is daarom niet afhankelijk van onze denkbeelden en voorstellingen met betrekking tot het vaderschap' (uit Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, blz. 142).

 

Een positief godsbeeld...

De vraag die blijft staan is dan: wat moeten vaders overbrengen op hun kinderen, zodat ze een goed godsbeeld zullen ontwikkelen? Uitgaande van het voorgaande zullen we naar verschillende positieve beelden van God moeten kijken. Daar ligt de sleutel van het vaderschap.

 

God als...

* Vader: Hij is altijd getrouw aan Zijn beloften.
* Vriend: Hij is niet ver weg, Hij is aanwezig. Hij is 'bondgenoot'.
* Verlosser: Hij is in mijn plaats gestorven, geen vervreemding door de zonde meer.
* Trooster: Hij staat aan mijn kant, Hij woont in mij.
* Rechter: Hij oordeelt rechtvaardig. Voor hem heb ik ontzag en respect. Als we naar het positieve godsbeeld kijken, blijkt dat dit alles samengevat kan worden in de Naam van de Here God zelf. In Exodus 3:13 vraagt Mozes de Naam van God. De Here God antwoordt met: "Ik ben die Ik ben" (NBG). In de statenvertaling staat: "Ik zal zijn, die Ik zijn zal". En in het duits klinkt het nog beter: "Ich werde dasein."

 

Een belofte...

Gods naam houdt een belofte in: Hij belooft er te zijn! Zoals de Here God zich bekend maakt aan zijn volk, zo mogen vaders zich bekend maken aan hun kinderen: Ik zal er zijn voor jou! Dit is de basis voor een succesvol vaderschap.

 

Bron: www.dehoop.org